South East Asia Leaderboard

Rank Summoner Marks WP KDA Win Rate WR Games
1
40
CES Taku
50 5.98 54.0% 4,910
2
40
Egoist
48 5.31 54.6% 5,019
3
40
Asa Mitaka
47 5.79 51.9% 6,610
4
40
Pocket Sage
46 8.62 52.1% 5,355
5
40
NS Calm
42 6.05 55.6% 4,858
6
40
Cov
42 7.32 53.9% 3,245
7
40
NW Kuro
42 5.47 53.0% 7,975
8
40
부내나느
42 7.11 53.0% 2,492
9
40
Haxuz
42 6.68 52.9% 8,425
10
40
m1gh2
42 7.69 53.0% 7,201
11
40
Quân ohio
42 4.70 52.0% 3,906
12
40
TQQ Bright
41 6.56 57.0% 4,750
13
40
Tokyo
41 7.98 56.6% 6,562
14
40
Akeno1
41 6.91 56.5% 3,968
15
40
Yasuo tốc biến
42 6.21 55.6% 3,033
16
40
Kim Thiền Tử
41 5.41 54.8% 4,785
17
40
maplestory m
41 6.40 54.9% 6,829
18
40
Hậu yêu Thư
41 6.27 54.3% 3,893
19
40
Sofm
41 7.48 53.7% 5,228
20
40
지금무슨노래듣고있어요
41 6.62 53.7% 5,381
21
40
Atlas
41 3.70 49.4% 6,066
22
40
병 지
40 8.18 58.0% 2,908
23
40
xdd hehe
40 7.34 57.5% 977
24
40
Thỏ Con Hay Dỗi
40 7.94 57.6% 3,251
25
40
우산 쓴 고양이희
40 6.19 57.3% 851
26
40
Bé Sin Non Tay
40 5.64 57.0% 4,543
27
40
matcha tới chơi
40 5.03 56.7% 5,724
28
40
Tú 16 04 2006
40 8.94 55.4% 6,906
29
40
WJA Funny
40 6.03 55.0% 3,130
30
40
Taylor Swift
40 4.34 54.9% 3,555
31
40
Zoe Hay quạo
40 8.33 54.8% 6,940
32
40
세 현
40 9.48 54.5% 4,448
33
40
Dày Dréamer
40 5.00 54.2% 2,808
34
40
CandyBro
40 5.11 53.6% 5,603
35
40
我会永远保护你
40 5.38 53.6% 3,422
36
40
L 1
40 5.29 53.4% 2,189
37
40
UA1 OKIKS1
40 6.55 53.1% 2,192
38
40
Obsess
40 5.01 53.1% 3,350
39
40
ZED69
40 5.96 52.6% 4,597
40
40
車銀優
40 10.00 51.5% 2,131
41
40
Next Person
40 8.15 51.4% 2,251
42
40
scorpio
40 7.98 50.8% 3,545
43
40
TBE LiMinh
40 9.42 50.2% 4,665
44
40
我爱关
39 5.21 52.0% 10,208
45
40
T1 Faker
39 6.47 53.6% 6,912
46
40
シHANツ
38 4.69 52.8% 4,344
47
40
GKT JekkyBaby
41 7.77 55.5% 4,609
48
40
FOH Kingen K Hoà
40 6.11 54.9% 8,683
49
40
charlez single
40 5.36 54.2% 3,126
50
40
GE xBear
40 4.34 53.8% 3,593
51
40
Ngbthg
40 5.86 53.0% 4,524
52
40
Hổ TrắNG
40 7.67 52.7% 4,223
53
40
Hi Chào Cậu
40 8.02 52.2% 2,132
54
40
Dawayne
40 6.61 51.2% 4,350
55
40
Dieter
39 6.12 59.9% 578
56
40
NS Rafe
39 8.13 54.6% 5,865
57
40
ICG Itachi
39 7.36 52.0% 3,466
58
40
MRTS Jin
39 5.21 56.2% 2,539
59
40
Qna
38 6.84 56.0% 4,600
60
40
boris897
38 6.72 55.6% 1,489
61
40
灌籃王車神
38 7.03 55.1% 4,682
62
40
YT xLion19T 戰神
38 5.37 54.4% 6,258
63
40
VQ Acera
38 4.23 53.3% 4,700
64
40
岱培加瀨louis940812
37 7.69 58.6% 2,456
65
40
Status
37 5.02 54.8% 7,976
66
40
S W E E T I E
37 3.93 54.1% 7,948
67
40
낭만은 죽었다
37 4.34 52.5% 6,652
68
40
APG Loki
37 6.79 52.2% 4,652
69
40
sDL FeDoRa
36 6.25 57.7% 6,595
70
40
工作加班辛苦人
36 8.18 57.5% 2,919
71
40
plant the earth
35 8.90 57.1% 1,929
72
40
beer
36 7.36 55.1% 5,254
73
40
NamProCuteツ
36 9.04 54.7% 8,733
74
40
Embe Gem Xinh
36 8.01 53.3% 2,060
75
40
iSupp
36 8.52 53.0% 3,176
76
40
TBE Artemis
36 3.27 53.0% 3,880
77
40
HuyPint0
35 7.44 52.3% 2,162
78
40
NGX ChammY
35 8.87 63.2% 4,758
79
40
Hauntzer
35 6.91 58.4% 5,787
80
40
纯粹的运气KBG Docci
35 6.67 56.8% 7,765
81
40
Woo Kung Myung
35 5.60 54.6% 4,853
82
40
Faker Hà Nội
34 6.23 53.7% 5,773
83
40
Pick Me Riven
36 5.54 53.5% 2,376
84
40
Yagami
36 7.07 52.9% 4,280
85
40
Yone
34 6.74 52.2% 3,625
86
40
SIX9 Vonight1
34 7.13 55.5% 3,163
87
40
BoringLove
34 7.46 55.3% 5,135
88
40
DJMAX RESpect V
34 6.34 55.2% 6,228
89
40
minn mínn mìnn
34 5.48 53.2% 4,759
90
40
Back Number
34 7.10 52.8% 3,024
91
40
사나이에묵직한주먹
34 8.79 52.5% 2,828
92
40
함 흑
34 5.72 52.2% 5,499
93
40
JUG28
34 5.48 51.8% 7,505
94
40
当我娶过她
33 4.06 57.7% 1,677
95
40
TikTok PYKE KING
32 6.45 56.7% 806
96
40
SOS
33 6.16 56.4% 4,406
97
40
Lowkey1
33 7.38 55.9% 4,287
98
40
NS Zaopi
33 7.52 55.6% 3,069
99
40
餅乾o
33 8.70 55.1% 3,856
100
40
이크에크어이쿠
33 6.14 54.8% 1,032
101
40
MDH Greed
33 6.52 54.7% 1,750
102
40
Ni Cô Lái Mô Tô
33 5.23 54.1% 1,350
103
40
Edwin X
33 3.85 53.6% 3,155
104
40
0bito
33 4.73 53.4% 3,209
105
40
枯树复苏的时候 能回来看看我吗
33 5.25 52.9% 3,795
106
40
wala n b tlg
33 6.49 52.7% 4,010
107
40
Em Kanee Đạo Tặc
32 6.00 52.0% 5,770
108
40
박사님MUNDO
33 5.77 51.6% 12,148
109
40
ICE OnMyWrist
33 6.46 51.6% 4,550
110
40
GIGA KingGizzard
33 7.12 51.6% 10,575
111
40
Nghẹo 1 Tý Thôi
33 6.19 51.0% 2,259
112
40
とのい
32 9.32 61.0% 1,111
113
40
연어가안되면참치스쿨딱콩
32 4.77 59.7% 1,468
114
40
NS Mitsura
32 4.31 58.2% 6,377
115
40
HE A
32 8.61 56.2% 3,436
116
40
insanity
31 7.71 55.8% 3,059
117
40
PaChell
32 4.95 55.2% 5,209
118
40
Chú Vịt Mập Địt
32 6.87 54.6% 3,130
119
40
바나나우유
33 6.01 53.5% 3,223
120
40
AM Mikhail tolst
31 6.93 53.2% 4,802
121
40
always lose lane
32 5.53 53.0% 6,321
122
40
HastaElFuego
32 7.37 52.9% 8,793
123
40
adc not abc
32 5.63 52.6% 4,374
124
40
Hala ang Sikip
32 4.87 52.3% 2,115
125
40
Cửu Ca
32 5.03 52.1% 3,688
126
40
ThầnRừng18Tuổi
32 6.19 51.9% 3,350
127
40
PsYcHoPaLaDiN
32 8.01 51.9% 4,108
128
40
金鷹 室內設計
32 5.82 51.4% 1,849
129
40
Nuri
32 9.57 51.4% 5,448
130
40
Phương Phương
32 9.20 50.8% 7,791
131
40
NS Mirmoooo
31 7.37 57.1% 5,042
132
40
Hannibal Lecter
31 8.17 56.0% 2,797
133
40
last hope
31 6.77 56.0% 999
134
40
Nam Nam
32 6.54 55.3% 2,130
135
40
Penguin1
31 6.05 54.7% 5,369
136
40
SDL Đức Anh
31 6.22 54.7% 3,617
137
40
highf2Ve
31 8.47 54.1% 5,816
138
40
veigar king
31 5.91 53.9% 1,686
139
40
WT Akkey
31 6.94 53.8% 9,785
140
40
8EXL Will Played
30 6.53 53.5% 8,361
141
40
sad leila
31 6.21 53.0% 6,234
142
40
JE Onikiri
31 4.37 52.9% 8,101
143
40
Tu完美的干旱
31 5.19 52.9% 4,436
144
40
Chovy Hải Dương
32 4.84 52.9% 4,242
145
40
SiG Báo Miền Tây
32 4.92 52.8% 4,716
146
40
YT Cúu Em
31 8.11 52.8% 2,360
147
40
舒 壓
30 8.35 52.7% 6,910
148
40
Tụt Quần Xám Hối
31 4.96 52.5% 2,944
149
40
Nhung Béo
32 5.05 52.4% 8,368
150
40
Zero
32 5.09 51.5% 8,974
151
40
HUDA SPECIAL
31 6.38 51.4% 8,798
152
40
Chị Hà
30 8.82 61.1% 1,113
153
38
BIG BOT TWP
30 4.54 60.7% 700
154
40
BCĐT Ahihiツ
30 3.97 55.1% 3,788
155
40
PwF Kẻ Cô Đơn
30 4.45 54.7% 3,698
156
40
XiGNredjhon
30 6.13 54.2% 2,616
157
40
윤귀중1호
29 5.18 54.1% 1,832
158
40
Soviet Union
31 6.06 54.0% 1,832
159
40
딜링머신
30 6.78 53.9% 1,723
160
40
Firm
30 5.39 53.6% 5,204
161
40
Athena
30 7.60 53.6% 9,278
162
40
Múa Đi Thằng Lồn
31 7.12 53.5% 2,712
163
40
CHẬM LẠI 1 NHỊP
30 7.23 53.4% 4,430
164
40
Mr Wick
29 5.87 52.5% 4,607
165
40
琥 珀
30 4.80 52.5% 2,623
166
40
SIN Gale
30 6.97 52.5% 4,171
167
40
Achlysヅ
30 6.32 52.4% 5,296
168
40
god atlas
31 4.72 52.2% 3,506
169
40
MLuV Bynn
31 4.59 52.0% 3,280
170
40
OTP
30 5.42 52.0% 3,624
171
40
Kéo A Vào Lòng
30 6.84 52.0% 13,002
172
40
GCS Ocean
30 7.15 51.7% 5,944
173
40
sleepy
30 5.85 51.5% 6,318
174
40
Honey Bee
30 5.87 51.2% 4,925
175
40
bố m là siêu sao
29 2.70 50.4% 14,709
176
40
NoHorny
29 6.70 59.4% 1,743
177
40
Coyoteeee
29 5.40 56.3% 3,379
178
40
Rubia
29 10.00 56.1% 3,636
179
40
Zenith Leaf
29 5.00 55.0% 2,230
180
40
JIS Hyoma
29 5.83 54.6% 4,456
181
40
L E W L E W
29 5.78 54.2% 2,507
182
40
INV bluffX
29 6.08 54.2% 8,194
183
40
Captain Duy
29 6.33 54.1% 4,007
184
40
NevD Clover
28 8.09 54.2% 6,324
185
40
칼 챔
29 5.84 54.1% 3,311
186
40
아 린
29 6.31 54.2% 3,751
187
40
Don
29 5.50 53.7% 4,105
188
40
RN Jugram
29 5.33 53.3% 4,049
189
40
CW HuyKòiBestZed
29 5.50 53.4% 7,253
190
40
양물이
30 9.47 53.4% 3,833
191
40
Jinli
29 5.53 53.3% 4,318
192
40
TBE Riiimmm
29 5.39 53.2% 4,262
193
40
Có Giòn Không
29 5.86 53.0% 4,390
194
40
Nell
29 6.30 52.9% 2,604
195
40
0ishi is back
29 4.97 52.6% 11,291
196
40
千变万化
28 10.00 51.5% 8,015
197
40
Nakano Ichika
29 5.40 51.2% 4,072
198
40
Han
29 7.04 50.6% 6,189
199
40
도돌이표
28 10.00 61.5% 2,618
200
40
y1sprite
29 8.36 59.7% 581